Hotline: 028 6285 8080

bí quyết học tiếng anh
cực đơn giản

Trả lời nhanh 15 câu hỏi để biết trình độ tiếng Anh hiện tại

CẤU TRÚC BÀI KIỂM TRA
TIẾNG ANH THIẾU NHI

Các câu hỏi sẽ xoay quanh kỹ năng ngữ pháp, từ vựng và tiêu chuẩn để bạn đạt điểm cao trong kỳ thi.

Bạn đã sẵn sàn
để kiểm tra trình độ của mình?

Trước khi bắt đầu bài Test, xin vui lòng cho biết thông tin

(Khi nhấn tiếp tục có nghĩa là bạn đã đồng ý với Điều Khoản và Điều Kiện, Chính sách bảo mật thông tin của YOLA)
Bắt đầu làm bài

Hi

1/15
15
:
00
Listen and write a number or a word.
1. Bus number:
2. Can give food to:
3. Animal food in store next to:
4. Children should bring:
5. Time parents should come:
Look, read and put tick (✔) or cross (✘).
1. The cat is sleeping.
2. There are six mice.
3. She doesn’t like chicken.
4. He has some fish.
Read the text and select the correct response.
1. Do we get there by bus?
2. What kind of food do we bring, Nick?
3. What will we do after lunch?
Read the story, choose the word and select it.

Emma and her family lived in the village near the (0) jungle. Every morning, she climbed favourite apples tree picked some apples from the top of the tree for her family. One morning, she was sitting in the tree when she saw an (1) ............................................. tiger below her. ‘Go away!’ she shouted. ‘I can’t come down until you go!’ But the tiger didn’t go away. She was very (2) ................................... when she heard the tiger answered. ‘I’m not dangerous. Climb down. Those mangoes look heavy. I’ll help you get home. You can ride on my back.’

Emma climbed down the tree (3) ........................................... When she was on the ground again and looked into the tiger’s kind eyes, she didn’t feel frightened. It was fun to ride on the tiger’s back. She smiled and told her family about riding a tiger to home. All members in her family didn’t believe her but she didn’t mind! She knew she had an exciting and really kind new friend, the tiger, and that made her very happy.

(1)
(2)
(3)

TRẢI NGHIỆM LỚP HỌC THỬ 0 ĐỒNG Lên đến 4 tuần học

Đăng ký học thử