Google

Yola qua các con số

  • 1950 là điểm SAT trung bình của học sinh Yola
  • 90 là điểm TOEFL iBT trung bình của học sinh Yola
  • 2.500.000USD là trị giá học bổng học sinh Yola giành được
  • 40 là tổng số trường top 100 của Mỹ học sinh Yola được nhận
  • 4.8/5 là điểm đánh giá của học sinh dành cho giáo viên Yola