- Bạn mong muốn du học tại các trường đại học hàng đầu thế giới, đặc biệt ở các nước thuộc Khối Thịnh Vượng Chung?

- Bạn mong muốn xin được học bổng tại các trường hàng đầu này?

- Hay đơn giản bạn muốn cải thiện khả năng tiếng Anh của bản thân?

IELTS là bài thi dành cho bạn.

IELTS (International English Language Testing System) là kỳ thi quốc tế đánh giá khả năng sử dụng tiếng Anh cho học sinh ở các nước không dùng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ nhất.

Cho đến nay, có hơn 7000 tổ chức bao gồm các trường đại học, các công ty đa quốc gia trên thế giới, phổ biến nhất là các nước thuộc Khối Thịnh Vượng Chung như Anh, Úc và các nước phát triển đã công nhận IELTS là chứng chỉ cần thiết để học tập và làm việc tại đây.

- Đặt mục tiêu rõ ràng: cam kết điểm số đầu ra

- Tương tác 2 chiều: giáo viên không chỉ hướng dẫn suông cho học viên mà còn trực tiếp làm mẫu ngay tại lớp học

- Tư duy phản biện: giáo viên không những chỉ ra câu đúng mà còn giải thích rõ vì sao những câu còn lại sai

- Đa dạng: học viên không phải chỉ giải đề mà còn được học đa dạng các chủ đề khoa học, xã hội, văn hóa, nghệ thuật,...

- Giảng viên: giảng viên không chỉ là người có trải nghiệm thực tế với bài thi IELTS mà còn là những người có kiến thức khoa học, xã hội để truyền đạt lại cho học viên

- Tài liệu phong phú: giảng viên sử dụng đa dạng các nguồn tài liệu hỗ trợ buổi học hiệu quả như youtube, quizzlet, coursera, ...

Lớp học Địa điểm Ngày Giờ Khai giảng Ghi chú
IELTS 6.5 16-18 D2, Bình Thạnh 7 - CN 14:00-17:00 16/09/2017
IELTS 6.5 16-18 D2, Bình Thạnh 2 - 4 - 6 17:30 - 19:30 04/09/2017
IELTS 6.0 16-18 D2, Bình Thạnh 7 - CN 9:00-12:00 30/09/2017
IELTS 6.0 16-18 D2, Bình Thạnh 2 - 4 - 6 19:35-21:35 25/09/2017
IELTS 5.5 16-18 D2, Bình Thạnh 3 - 5 - 7 17:30 - 19:30 26/09/2017
IELTS 5.5 16-18 D2, Bình Thạnh 7 - CN 14:00-17:00 09/09/2017
IELTS 5.0 16-18 D2, Bình Thạnh 2 - 4 - 6 19:35-21:35 25/09/2017
IELTS 5.0 16-18 D2, Bình Thạnh 7 - CN 14:00-17:00 23/09/2017
IELTS Advanced 45 Võ Thị Sáu, Q.1 2 - 4 - 6 17:30 - 19:30 25/09/2017
IELTS 6.0 45 Võ Thị Sáu, Q.1 2 - 4 - 6 17:30 - 19:30 18/09/2017
IELTS 5.5 45 Võ Thị Sáu, Q.1 7 - CN 14:00-17:00 30/09/2017
IELTS 5.0 45 Võ Thị Sáu, Q.1 2 - 4 - 6 19:35-21:35 18/09/2017
IELTS Advanced 366A7-A8 Phan Văn Trị, Gò Vấp 7 - CN 14:00-17:00 23/09/2017
IELTS 6.5 366A7-A8 Phan Văn Trị, Gò Vấp 3 - 5 - 7 17:30 - 19:30 26/09/2017
IELTS 6.0 366A7-A8 Phan Văn Trị, Gò Vấp 2 - 4 - 6 17:30 - 19:30 11/09/2017
IELTS 5.5 366A7-A8 Phan Văn Trị, Gò Vấp 2 - 4 - 6 19:35-21:35 11/09/2017
IELTS 5.0 366A7-A8 Phan Văn Trị, Gò Vấp 3 - 5 - 7 17:30 - 19:30 26/09/2017
IELTS 5.0 366A7-A8 Phan Văn Trị, Gò Vấp 2 - 4 - 6 19:35-21:35 25/09/2017
IELTS Advanced 246 Cống Quỳnh, Q.1 2 - 4 - 6 17:30 - 19:30 25/09/2017
IELTS Advanced 246 Cống Quỳnh, Q.1 3 - 5 - 7 19:35-21:35 12/09/2017
IELTS 6.5 246 Cống Quỳnh, Q.1 2 - 4 - 6 19:35-21:35 11/09/2017
IELTS 6.0 246 Cống Quỳnh, Q.1 2 - 4 - 6 19:35-21:35 25/09/2017
IELTS 5.5 246 Cống Quỳnh, Q.1 3 - 5 - 7 19:35-21:35 26/09/2017
IELTS 5.5 246 Cống Quỳnh, Q.1 2 - 4 - 6 19:35-21:35 25/09/2017
IELTS 5.0 246 Cống Quỳnh, Q.1 3 - 5 - 7 17:30 - 19:30 19/09/2017
IELTS 5.0 246 Cống Quỳnh, Q.1 7 - CN 14:00-17:00 09/09/2017
IELTS 6.5 224 Pasteur, Q.3 7 - CN 14:00-17:00 09/09/2017
IELTS Advanced 18H Cộng Hòa, Tân Bình 3 - 5 - 7 17:30 - 19:30 12/09/2017
IELTS Advanced 18H Cộng Hòa, Tân Bình 7 - CN 14:00-17:00 09/09/2017
IELTS 6.5 18H Cộng Hòa, Tân Bình 3 - 5 - 7 19:35-21:35 26/09/2017
IELTS 6.5 18H Cộng Hòa, Tân Bình 7 - CN 14:00-17:00 09/09/2017
IELTS 6.0 18H Cộng Hòa, Tân Bình 3 - 5 - 7 19:35-21:35 26/09/2017
IELTS 6.0 18H Cộng Hòa, Tân Bình 2 - 4 - 6 19:35-21:35 11/09/2017
IELTS 5.5 18H Cộng Hòa, Tân Bình 3 - 5 - 7 17:30 - 19:30 19/09/2017
IELTS 5.0 18H Cộng Hòa, Tân Bình 2 - 4 - 6 19:35-21:35 25/09/2017
IELTS 5.0 18H Cộng Hòa, Tân Bình 3 - 5 - 7 17:30 - 19:30 12/09/2017
IELTS Advanced 246 Cống Quỳnh, Q.1 2 - 4 - 6 17:30 - 19:30 28/08/2017
IELTS Advanced 224 Pasteur, Q.3 7 - CN 14:00-17:00 26/08/2017
IELTS Advanced 45 Võ Thị Sáu, Q.1 2 - 4 - 6 17:30 - 19:30 21/08/2017
IELTS Advanced 18H Cộng Hòa, Tân Bình 2 - 4 - 6 19:35-21:35 14/08/2017
IELTS Advanced 246 Cống Quỳnh, Q.1 3 - 5 - 7 17:30 - 19:30 08/08/2017
IELTS Advanced 45 Võ Thị Sáu, Q.1 3 - 5 - 7 19:35-21:35 08/08/2017
IELTS 6.5 366A7-A8 Phan Văn Trị, Gò Vấp 3 - 5 - 7 17:30 - 19:30 29/08/2017
IELTS 6.5 18H Cộng Hòa, Tân Bình 2 - 4 - 6 17:30 - 19:30 28/08/2017
IELTS 6.5 45 Võ Thị Sáu, Q.1 2 - 4 - 6 17:30 - 19:30 28/08/2017
IELTS 6.5 18H Cộng Hòa, Tân Bình 7 - CN 14:00-17:00 26/08/2017
IELTS 6.5 16-18 D2, Bình Thạnh 3 - 5 - 7 17:30 - 19:30 22/08/2017
IELTS 6.5 224 Pasteur, Q.3 2 - 4 - 6 19:35-21:35 21/08/2017
IELTS 6.5 45 Võ Thị Sáu, Q.1 7 - CN 14:00-17:00 19/08/2017
IELTS 6.5 45 Võ Thị Sáu, Q.1 3 - 5 - 7 17:30 - 19:30 01/08/2017
IELTS 6.0 18H Cộng Hòa, Tân Bình 3 - 5 - 7 19:35-21:35 29/08/2017
IELTS 6.0 246 Cống Quỳnh, Q.1 3 - 5 - 7 19:35-21:35 22/08/2017
IELTS 6.0 224 Pasteur, Q.3 3 - 5 - 7 19:35-21:35 22/08/2017
IELTS 6.0 366A7-A8 Phan Văn Trị, Gò Vấp 3 - 5 - 7 19:35-21:35 15/08/2017
IELTS 6.0 45 Võ Thị Sáu, Q.1 3 - 5 - 7 17:30 - 19:30 15/08/2017
IELTS 6.0 246 Cống Quỳnh, Q.1 2 - 4 - 6 19:35-21:35 14/08/2017
IELTS 6.0 224 Pasteur, Q.3 2 - 4 - 6 17:30 - 19:30 11/08/2017
IELTS 6.0 16-18 D2, Bình Thạnh 3 - 5 - 7 17:30 - 19:30 08/08/2017
IELTS 5.5 224 Pasteur, Q.3 3 - 5 - 7 19:35-21:35 22/08/2017
IELTS 5.5 246 Cống Quỳnh, Q.1 2 - 4 - 6 19:35-21:35 21/08/2017
IELTS 5.5 45 Võ Thị Sáu, Q.1 2 - 4 - 6 17:30 - 19:30 21/08/2017
IELTS 5.5 18H Cộng Hòa, Tân Bình 7 - CN 14:00-17:00 19/08/2017
IELTS 5.5 246 Cống Quỳnh, Q.1 3 - 5 - 7 17:30 - 19:30 15/08/2017
IELTS 5.5 18H Cộng Hòa, Tân Bình 2 - 4 - 6 17:30 - 19:30 14/08/2017
IELTS 5.5 16-18 D2, Bình Thạnh 2 - 4 - 6 19:35-21:35 07/08/2017
IELTS 5.0 246 Cống Quỳnh, Q.1 3 - 5 - 7 17:30 - 19:30 29/08/2017
IELTS 5.0 45 Võ Thị Sáu, Q.1 2 - 4 - 6 17:30 - 19:30 28/08/2017
IELTS 5.0 18H Cộng Hòa, Tân Bình 7 - CN 14:00-17:00 26/08/2017
IELTS 5.0 16-18 D2, Bình Thạnh 3 - 5 - 7 19:35-21:35 22/08/2017
IELTS 5.0 366A7-A8 Phan Văn Trị, Gò Vấp 2 - 4 - 6 17:30 - 19:30 21/08/2017
IELTS 5.0 16-18 D2, Bình Thạnh 7 - CN 14:00-17:00 19/08/2017
IELTS 5.0 224 Pasteur, Q.3 7 - CN 14:00-17:00 19/08/2017
IELTS 5.0 246 Cống Quỳnh, Q.1 2 - 4 - 6 19:35-21:35 19/08/2017
IELTS 5.0 18H Cộng Hòa, Tân Bình 2 - 4 - 6 17:30 - 19:30 14/08/2017
IELTS Advanced 246 Cống Quỳnh, Q.1 2 - 4 - 6 19:35-21:35 31/07/2017
IELTS Advanced 18H Cộng Hòa, Tân Bình 3 - 5 - 7 19:35-21:35 25/07/2017
Lớp học Địa điểm Ngày Giờ Khai giảng Ghi chú
IELTS 6.5 R4, Royal City, Thanh Xuân 4 - CN T4 (18:00 - 21:00), CN (9:00 - 12:00) 25/10/2017
IELTS 6.5 R4, Royal City, Thanh Xuân 4 - 7 18:00 - 21:00 18/10/2017
IELTS 6.0 R4, Royal City, Thanh Xuân 6 - CN T6 (18:00 - 21:00), CN (9:00 - 12:00) 17/09/2017
IELTS 5.5 R4, Royal City, Thanh Xuân 4 - 6 18:30 - 21:30 15/09/2017
IELTS 5.0 1 Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân 7 - CN T7 (14:00 - 17:00), CN (18:00 - 21:00) 16/09/2017
HÃY GỌI CHO CHÚNG TÔI (08) 3823 1199
HAY ĐỂ CHÚNG TÔI GỌI LẠI CHO BẠN